Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, February 20, 2019 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Phòng, chống “DBHB” là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hiện nay. Trong đó, phòng chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa luôn là “mặt trận” nóng bỏng, cấp bách nhất, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, CNĐQ và các thế lực thù địch xác định: Muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam cần phải  “phi chính trị hoá” quân đội, loại bỏ công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước ta. Để thực hiện mưu đồ đó, chúng tập trung đột phá trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa nhằm phá vỡ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiến tới “phi chính trị hoá”, vô hiệu hóa Quân đội.

Nguyễn Lân Thắng nên nhớ ‘cáo’ cũng có ngày ‘sa chân’


Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã nêu cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức phòng, chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh, làm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cuộc đấu tranh chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa còn nhiều hạn chế, bất cập, nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sỹ quân đội chưa sâu, lực lượng đấu tranh còn mỏng, phương tiện đấu tranh chưa hiện đại, phạm vi đấu tranh chưa rộng, kết quả đấu tranh còn hạn chế. Vì thế, nghiên cứu phòng, chống “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa trong quân đội luôn là vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng.

Trong khi đó âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa đối với cách mạng Việt Nam và quân đội ta ngày càng tinh vi và thâm độc.

 Âm mưu cơ bản, lâu dài không thay đổi, phản ánh bản chất chống cộng, chống CNXH của CNĐQ: sử dụng các thủ đoạn phi vũ trang là chủ yếu để tiến công chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm chuyển hóa chế độ XHCN ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội, thực hiện “không đánh mà thắng”. Phương châm của chúng là: lấy chống phá về chính trị tư tưởng làm đầu, kinh tế làm mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, tôn giáo, dân tộc làm ngòi nổ, kết hợp với uy hiếp răn đe, gây sức ép về quân sự.

Trang việt tân lại sử dụng trò bẩn để đánh lạc hướng dư luận khi giật tít kèm ảnh Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu khi đến thăm thị xã Sơn Tây

Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, âm mưu “DBHB” của chúng là: xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của toàn xã hội ta, tạo ra trong xã hội Việt Nam “khoảng trống về ý thức hệ”, từ đó truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân bằng nhiều thủ đoan:

Một là, chúng tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, chế độ XHCN, làm giảm niềm tin của nhân dân vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nhằm tạo ra sự phân hóa, đối lập, xung đột trong đời sống tinh thần, tư tưởng, tình cảm của nhân dân đối với CNXH, từng bước rơi vào vòng xoáy của tư tưởng, giá trị tư sản.

Hai là, tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin. Mặt khác, chúng hướng nhận thức của nhân dân tin theo con đường "CNXH dân chủ", “CNXH nhân văn”, "nhân bản" mà thực chất là từ bỏ CNXH khoa học. Chúng cho rằng chọn CNXH là sai lầm, “đưa đất nước đi vào ngõ cụt”. Chúng ca ngợi hết lời CNTB, coi đó là xã hội tốt đẹp nhất, tồn tại “vĩnh hằng”.

Ba là, xuyên tạc, bôi đen giá trị văn hoá, đạo đức, lối sống XHCN, đồng thời du nhập văn hoá, đạo đức, lối sống tư sản vào nước ta.

Bốn là, triệt để sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như sách, báo, phim ảnh, ca nhạc, băng hình, vô tuyến truyền hình, văn hoá phẩm, giao lưu văn hoá, đặc biệt là Internet, để phá hoại trận địa tư tưởng của ta. (Trên không gian mạng).

Âm mưu của chúng với quân đội ta là nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội (xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội), làm cho quân đội xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, mất phương hướng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nội bộ rối loạn, mục ruỗng, xa rời đối lập với nhân dân rồi tự “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” bằng nhiều thủ đoạn:

Thứ nhất, chúng ra sức xuyên tạc phủ nhận quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh, quân đội, xuyên tạc đường lối chính trị, quân sự của Đảng ta; đòi quân đội “trung lập, đứng ngoài chính trị”, thực chất là phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội ta.

Ví dụ: chúng ra sức kích động đòi bỏ điều 4 Hiến pháp, đòi “quân đội trung lập”. Xuất hiện kiến nghị của nhóm 72 nhân sĩ, trí thức, thư ngỏ của nhóm 60 cán bộ hưu trí, kiến nghị của nhóm 20 sĩ quan Quân đội và Công an đã nghỉ hưu., hay lợi dụng Quốc hội thông qua Luật Đặc khu kinh tế để kêu gọi biểu tình...,gây ra nhiều hoài nghi trong nhân dân và lực lượng vũ trang.

Thứ hai, tạo sự mơ hồ, mất cảnh giác trong cán bộ, chiến sĩ, nhầm lẫn giữa bạn và thù, đối tượng và đối tác. Ví dụ: Gây mơ hồ, mất cảnh giác về kẻ thù, về đối tượng - đối tác: (vấn đề Biển Đông).

Thứ ba, lợi dụng triệt để những tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế để khuyến khích chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng.

Chúng tận dụng triệt để việc nước ta mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng  rộng và sâu hơn để đưa những sản phẩm phản văn hóa, phản giá trị vào đời sống văn hóa tinh thần của quân đội nhằm làm suy đồi đạo đức, lối sống, thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa thực dụng.

Truyền bá các học thuyết, quan điểm chính trị phản động như: chủ nghĩa đa nguyên, chủ nghĩa dân tộc, CNXH dân chủ, chủ nghĩa hiện sinh, cùng các khuynh hướng tư hữu hoá về kinh tế, thương mại hoá về văn hoá, văn nghệ, tự do hoá về chính trị, tôn giáo.

Thứ tư, dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, phủ nhận các truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, như truyền thống trung với Đảng, hiếu với dân, truyền thống quyết chiến, quyết thắng và truyền thống đoàn kết quốc tế.v.v.

Hướng chủ yếu của địch là phản kích vào vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội (Chú ý luận điểm: chúng cho rằng quân đội là của quốc gia dân tộc nên chỉ cần trung thành với Nhà nước và nhân dân, không cần phải trung thành với Đảng)

Thứ năm, kết hợp chặt chẽ giữa chống phá trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa với tập trung phá hoại về mặt tổ chức của quân đội ta: phá hoại nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị; nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội.

Chúng chia quân đội ta thành bốn đối tượng để chống phá, đó là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội làm kinh tế và rất chú trọng đến Hội cựu chiến binh Việt Nam, một tổ chức có ảnh hưởng lớn đối với quân đội và nhân dân. Chúng tập trung chú ý đến hạ sĩ quan, chiến sĩ là lực lượng đông đảo nhất trong quân đội trực tiếp cầm súng, những thành phần xuất thân đa dạng, trình độ không đồng đều, thuộc những dân tộc, tôn giáo khác nhau, thời gian tại ngũ ngắn, được thử thách, rèn luyện ít, dễ lôi kéo mua chuộc.

Thứ sáu, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là sự suy thoái từ bên trong; là quá trình tự biến đổi về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, làm mất dần các chuẩn mực của người cộng sản, dẫn đến xa rời những nguyên tắc, quan điểm mác xít, suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến khi những yếu tố cách mạng, tích cực bị phai nhạt, triệt tiêu, tư tưởng phi XHCN tăng dần thắng thế, lúc đó sẽ dẫn đến sự “tự chuyển hóa”. Cán bộ, đảng viên từ người tốt trở thành phần tử chống đối Đảng, Nhà nước. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân nếu không được ngăn chặn kịp thời, triệt để sẽ dẫn đến tổ chức bị suy thoái tan rã. Khi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra ở tầm vĩ mô sẽ dẫn đến sự chuyển hóa chế độ XHCN sang TBCN.

Một trong những thủ đoạn của “DBHB” là nhằm đẩy mạnh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta; tạo ra các áp lực, tiến công chính diện vào lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong quân đội ta.

Thực tiễn ở Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất nguy hiểm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới và con đường đi lên CNXH, nhìn nhận phê phán lịch sử thiếu khách quan; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập....

Đối với quân đội, trong những năm qua tình hình chính trị nội bộ quân đội cơ bản ổn định. Tuy nhiên trong nội bộ đã xuất hiện một số quân nhân mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch; bị tác động mua chuộc, khống chế dẫn đến làm trái quy định của Đảng, Nhà nước, quân đội, Với những âm mưu và thủ đoạn chúng, ta cần quán triệt và thực hiện tốt các biện pháp cơ bản trong phòng, chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Quân đội ta như sau:

Một là, đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Nguyên tắc này bảo đảm giữ vững tính đảng, tính chiến đấu trong phòng, chống “DBHB”. Trong mọi hoàn cảnh tình huống phải giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng.

Hai là, luôn kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa “xây” và “chống” trong phòng, chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong quân đội.

Đây là một nguyên tắc cơ bản nhằm mục tiêu vừa ngăn chặn có hiệu quả sự tấn công từ bên ngoài vừa “giữ vững bên trong” làm cho âm mưu thủ đoạn “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa dù có tinh vi, xảo quyệt đến đâu cũng khó đạt mục đích đề ra.

Ba là, phòng, chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa phải toàn diện, đồng bộ, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm.

Nguyên tắc này khẳng định vai trò quyết định của hoạt động thực tiễn và vận dụng quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Bốn là, coi trọng tổng kết thực tiễn, góp phần phát triển lý luận đồng thời thực hiện tốt chức năng dự báo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới./.


Uông Chung

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tin mới

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Kinh doanh

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Giáo dục

Sức khỏe

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Bạn đọc

Chiến sĩ hỏi

Ý kiến bạn đọc

Rao vặt

Đăng tin rao vặt hiển thị tại khu vực này chỉ với 1500 đồng/tin. Đối với tin rao vặt vì cộng đồng, người dân miễn phí 100%. Liên lạc theo địa chỉ chiasekienthucnet@gmail.com để đăng tin.