Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc May 14, 2019 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Những năm qua thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW "về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".Đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các đơn vị quân đội số đông giữ được phẩm chất đạo đức cách mạng, toàn tâm, toàn ý với sự nghiệp cách mạng, được quần chúng tin yêu mến phục...

Lê Mai Hoa cố tình ‘lật lọng’ lịch sử


Song, trước diễn biến phức tạp của tình hình và sự tác động tiêu cực của xã hội, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí, nhạt phai lý tưởng, niềm tin đối với chủ nghĩa xã hội, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, không phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống; một số ít biểu hiện cơ hội, thực dụng, cá biệt có người suy thoái về đạo đức, lối sống gây hậu quả xấu.

Ảnh minh họa


Vì vậy, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ chiến sĩ ở các đơn vị cơ sở là biện pháp quan trọng đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Đây là một vấn đề cấp bách, một nội dung trọng yếu của công tác xây dựng tổ chức đảng ở đơn vị cơ sở trong sạch vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. Muốn vậy, cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là,đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đây là một biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm tăng cường sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao lập trường giai cấp công nhân, giác ngộ chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố vững chắc trận địa chính trị tư tưởng, làm cơ sở cho việc nâng cao đạo đức cách mạng. Hiện nay, từ thực trạng hết sức phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đang bị các thế lực phản động xuyên tạc, phủ nhận chân lý và sức sống của nó. Trước tình hình đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức không đầy đủ, thiếu sâu sắc, thậm chí sai lệch bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dẫn đến thái độ và động cơ chính trị không đúng đắn. Vì vậy, việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp thiết hiện nay.

Học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với yêu cầu nhiệm vụ quân đội, yêu cầu của công tác xây dựng Đảng bộ quân đội, gắn với thực tiễn hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên ở đơn vị cơ sở. Trong học tập phải tiến hành đồng bộ, vận dụng tổng hợp các hình thức, phương pháp để mang lại hiệu quả cao. Các tổ chức cơ sở đảng phải kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức để quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên kể cả đảng viên ở cương vị chủ trì; kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập với tự học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh chống biểu hiện lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận thông tin mới; phải coi học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên và phải được quy định thành chế độ.

Hai là,nâng cao chất lượng, hiệu quả tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Tự phê bình và phê bình là thang thuốc hay nhất, phải luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên. Thông qua tự phê bình và phê bình để đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm lành mạnh hoá các mối quan hệ ở cơ quan, đơn vị. Phải gắn kết quả tự phê bình và phê bình với xem xét tư cách đảng viên; với phân loại, cất nhắc, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Các cấp ủy và tổ chức đảng phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, rút kinh nghiệm về tự phê bình và phê bình, xem xét sự chuyển biến về đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên sau tự phê bình và phê bình; tránh làm qua loa chiếu lệ, hình thức chủ nghĩa. Chống những biểu hiện hữu khuynh không dám phê bình hoặc lợi dụng phê bình và tự phê bình để đả kích, hạ bệ lẫn nhau, gây mất đoàn kết nội bộ.

Ba là, đẩy mạnh đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên.

Chủ nghĩa cá nhân là căn nguyên của những yếu kém trong tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy các cấp trong quân đội hiện nay, là mảnh đất tốt để chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch gieo mầm "phi chính trị hoá quân đội". Chống chủ nghĩa cá nhân là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, không được nóng vội chủ quan, phải kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp, phát huy sức mạnh của mọi tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên. Muốn vậy phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy hiệu quả hoạt động của các Hội đồng quân nhân, chống mọi biểu hiện của dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan. Tiếp tục bổ xung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy định rõ quyền hạn, chế độ trách nhiệm theo hướng tăng quyền lực tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm và các quy chế, quy định về kinh tế, tài chính, xây dựng cơ bản, mua sắm trang bị... Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra của Đảng, công tác thanh tra của chỉ huy và giám sát của quần chúng giúp cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất người đảng viên cộng sản. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện đảng viên, tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Đảng viên vi phạm những điều cấm: tham ô, tham nhũng, quân phiệt, thoái hoá biến chất, sa đoạ về đạo đức lối sống... cần phải được xử lý nghiêm khắc theo tinh thần nếu ở cương vị cao mà vi phạm thì càng phải xử lý nghiêm.

Bốn là, tăng cường giáo dục, phổ biến âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đây là biện pháp hết sức quan trọng trong điều kiện hiện nay khi công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh, mạng xã hội và internet tràn lan ảnh hưởng xấu đến tâm tư, tình cảm, niềm tin, nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ trẻ. Do vậy, giáo dục âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, lực lượng phản động, cơ hội làm màng lọc ngăn cản những tư tưởng xấu độc thâm nhập vào đơn vị, vào nhận thức, hành động của cản bộ đảng viên. Qua đó, góp phần tăng cường lực lượng đấu tranh, tuyên truyền ảnh hưởng tiêu cực, xấu độc của các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đến quần chúng nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Nguyễn Giang

Loading...
Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

TIN NỔI BẬT