Kỷ luật lỏng lẻo là nguy hại cho Đảng
Đảng ta là đảng cầm quyền. Sức mạnh của Đảng được thể hiện ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm minh của mỗi cán bộ, đảng viên. Kỷ luật của Đảng mà lỏng lẻo thì những kẻ cơ hội, những phần tử phản động dễ dàng “chui” vào hàng ngũ để phá hoại Đảng. Nói một cách khác, kỷ luật Đảng là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên tuyệt đối phục tùng và chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thật sự chí công vô tư, dĩ công vi thượng...