Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30-6-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Viện KHXHNV QS tổ chức hội thảo nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tập trung làm rõ những vấn đề mới, cơ bản trong Dự thảo các văn kiện trình đại hội... Hội thảo nhằm tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức về nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng lý luận, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trình bày đề dẫn hội thảo, Đại tá, PGS, TS Võ Văn Hải, Phó viện trưởng Viện KHXHNV QS nhận định: Trong những năm qua, nhất là trong thời gian gần đây, lợi dụng sự kiện chính trị Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, các phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị trong và ngoài nước liên tiếp tung tin, tuyên truyền, xuyên tạc, đẩy mạnh các hoạt động chống phá về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Các thế lực thù địch không chỉ xuyên tạc, phủ nhận mọi thành quả mà Đảng đã lãnh đạo đất nước và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn xuyên tạc những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước 35 năm qua, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại XII của Đảng...

Quang cảnh hội thảo