Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Thursday, February 01, 2024 , 0 bình luận

 


Theo KCTD - Cứ như “luân hồi” khi tết đến, xuân về và kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các nhà “đổi mới- canh tân”, các nhà “dân chủ, nhân quyền”… lại “phát thanh” phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận nhằm đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống tinh thần của nhân dân ta, tiến tới xay chuyển quỹ đạo phát triển của Việt Nam đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là âm mưu nguy hiểm, thâm độc liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Do vậy, khi tiến hành giáo dục đường lối của Đảng cần nắm vững một số yêu cầu cơ bản sau đây:Một là, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng

Một trong những luận điệu phổ biến của các thế lực thù địch là luôn tách rời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng với hoàn cảnh lịch sử, nhu cầu và những vấn đề mà thực tiễn cách mạng đang đòi hỏi, họ thường lấy ý muốn chủ quan thay thế cho hiện thực khách quan.

Cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể, Lê-nin đã căn dặn những người cộng sản rằng: Mỗi một nhiệm vụ chính trị phải được đặt đúng trong hoàn cảnh cụ thể. Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần 80 năm qua đã minh chứng: Đảng ta luôn gắn bó chặt chẽ lý luận Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn đất nước. Vì vậy, mọi thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo của các thế lực thù địch dù có nham hiểm đến đâu nhằm phủ nhận tính đúng đắn của đường lối sẽ không thể đứng vững được, trước sự luận giải mang tính cách mạng và khoa học đó.

Hai là, giáo dục đường lối của Đảng phải nắm vững sự thống nhất biện chứng giữa vấn đề có tính nguyên tắc cơ bản của cách mạng, mục tiêu chiến lược với mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp cụ thể

Để có đường lối đúng, Đảng ta luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, lắng nghe, tôn trọng những đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học và mọi tầng lớp nhân dân. Nhưng lợi dụng cơ chế dân chủ đó, các thế lực thù địch dùng chiêu bài “thư góp ý”, “kiến nghị”… với Đảng để phát tán tài liệu mang nội dung xấu, muốn lái đường lối của Đảng sang một hướng khác. Gần đây, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có một số người tự nhận là người "tâm huyết" vì dân tộc và đã hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, tự cho mình cũng là những người muốn “đổi mới triệt để trọn vẹn”, “canh tân đất nước”… nhưng đổi mới, canh tân theo hướng nào thì họ lại đưa ra các quan điểm mập mờ để rồi đi tới mục tiêu xoá bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng v.v… Như vậy, thực chất những quan điểm trên là nhằm xoá bỏ những vấn đề có tính nguyên tắc và mục tiêu chiến lược của cách mạng.Ba là, làm rõ giá trị, ý nghĩa các thành tựu của cách mạng qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng để khẳng định sự đúng đắn của đường lối

Một trong những thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch là luôn tìm mọi cách hạ thấp, làm sai lệch nhận thức đối với những thành tựu của cách mạng. Họ đưa ra những nhận định, so sánh, đánh giá thấp các thành tựu của cách mạng, nhằm hạ thấp công lao to lớn của Đảng, của cách mạng, của nhân dân. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý; những giá trị thắng lợi của cách mạng là minh chứng hùng hồn về năng lực lãnh đạo của Đảng. Mỗi thành tựu của cách mạng luôn gắn liền với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Thành quả đó là sự đóng góp bằng mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Việt Nam. Do vậy, khi lý giải những thành tựu của cách mạng, không phải chỉ là những con số đơn thuần, những ưu điểm mang tính liệt kê…, mà phải biết phân tích, lý giải những giá trị, ý nghĩa của nó với sự phát triển của đất nước; sự giàu có, hạnh phúc của nhân dân.

 Vì vậy, giáo dục đường lối của Đảng phải gắn với bảo vệ lý luận, tư tưởng của Đảng và thành quả cách mạng của đất nước, đồng thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch trên các mặt trận, đặc biệt là mặt trận về lý luận, tư tưởng.

THẾ PHƯƠNG

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X