Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, August 28, 2019 , 0 bình luận

Lịch sử càng lùi xa, thực tiễn lại càng chứng minh chắc chắn hơn một chân lý, đó là: Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 74 năm qua, kể từ khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra đều bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.


Chiêu trò yêu sách sử dụng thuyết 'Tam quyền phân lập' hay lá bài cổ xúy bất ổn chính trị, xung đột quyền lực1. Vai trò của chủ nghĩa Mác  Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
Chủ nghĩa Mác – Lê-nin không chỉ là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học, kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại, mà còn là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người; đồng thời, là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước tại Việt Nam. Ðảng xác định con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa Lê-nin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”1.
Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đều nhất quán chủ nghĩa Mác – Lê-nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của mình. Hồ Chí Minh khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”2. Vì thế, Người không ngừng nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và từng bước cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành những thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thật vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản được dẫn dắt bởi Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã tiến hành thành công cuộc cách mạng thần thánh Tháng Tám năm 1945 - lật đổ chế độ phong kiến lỗi thời, đập tan xiềng xích thực dân để giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 02-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, một nhà nước kiểu mới - nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đã ra đời.
Ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, nhân dân ta lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp trở lại xâm lược. Tháng 5-1954, với Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ta đã làm thay đổi cục diện chiến tranh với Pháp, đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Thế nhưng, đế quốc Mỹ lại nhảy vào miền Nam, thế chân Pháp, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Đảng đã lãnh đạo nhân dân một lần nữa trường kỳ, bền bỉ kháng chiến, kiến quốc. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Từ thập niên cuối của thế kỷ XX, trong bối cảnh chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ; chủ nghĩa xã hội và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế lâm vào thoái trào, Việt Nam và một số nước xã hội chủ nghĩa vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thích ứng với sự phát triển của thời đại, chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới trên cơ sở nhận thức đúng, vận dụng và không ngừng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Đảng xác định đổi mới toàn diện đồng bộ, nhưng có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn; đặt đổi mới tư duy lên hàng đầu để mở đường và định hướng cho quá trình đổi mới; trong đó, đổi mới phát triển kinh tế là trung tâm và đi trước một bước; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; lấy sự ổn định chính trị - xã hội làm tiền đề, làm điều kiện tiên quyết cho sự nghiệp đổi mới và phát triển.
Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
2. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay
Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam trong 74 năm qua đã khẳng định vai trò nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Vận dụng, bổ sung, phát triển một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định kiên trì đưa đất nước phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, trong đó, “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vừa là đặc trưng vừa là mục đích của chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Về kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế đều bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ các nguồn lực phát triển. Đảng coi xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là hình thức tối ưu thực hiện quyền lực của nhân dân; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là một mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, v.v. Đây là kết quả của sự tổng kết thực tiễn, tiếp thu, vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin cũng như những thành tựu của văn hóa nhân loại.
Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới hiện nay có nhiều biến động, khó dự báo; các thế lực thù địch và phản động không ngừng xuyên tạc, chống phá, phủ định sạch trơn chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ cố tình xuyên tạc, hạ thấp vai trò của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, cho rằng tư tưởng Mác – Lê-nin đã lỗi thời, không phù hợp với bối cảnh lịch sử của phương Đông, đặc biệt là của Việt Nam hiện nay. Từ đó, phủ nhận vai trò lãnh đạo hợp pháp và chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ nhận mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, chúng cho rằng tất yếu phải đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Vì vậy, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong thời kỳ cách mạng mới của đất nước là nhiệm vụ quan trọng của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Đó là công việc đòi hỏi sự tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên. Bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo vệ những nguyên lý, bảo vệ lập trường, phương pháp và những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Chúng ta phải dùng thành quả của thực tiễn để chứng minh tính đúng đắn trong lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy thành tựu phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở vật chất vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngược lại, phải phát huy sức mạnh thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc phát hiện, giải quyết những vấn đề của thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phản bác mạnh mẽ với những luận điệu xuyên tạc, vu khống chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.
Thực tiễn cho thấy, cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại, thế giới đang hướng về những giá trị nhân văn cao đẹp của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ luôn tiếp tục soi sáng cho chúng ta về một xã hội tiến bộ, công bằng và nhân văn. Các giá trị bền vững trong tư tưởng, quan điểm, phương pháp của C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin, Hồ Chí Minh luôn là lý luận và phương pháp luận khoa học để giúp chúng ta nhận thức và cải tạo thế giới; đồng thời, đòi hỏi cần bổ sung, phát triển cho phù hợp với quy luật vận động, phát triển không ngừng của thế giới tự nhiên và xã hội.
PGS, TS. NGUYỄN XUÂN TRUNG, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Tạp chí Quốc phòng toàn dân0
___________
1 - Hồ Chí Mnh - Toàn tập, Nxb CTQG, H. 2011, Tập 12, tr. 563.
2 - Sđd, Tập 2, tr. 289.

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tin mới

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Kinh doanh

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Giáo dục

Sức khỏe

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Bạn đọc

Chiến sĩ hỏi

Ý kiến bạn đọc

Rao vặt

Đăng tin rao vặt hiển thị tại khu vực này chỉ với 1500 đồng/tin. Đối với tin rao vặt vì cộng đồng, người dân miễn phí 100%. Liên lạc theo địa chỉ chiasekienthucnet@gmail.com để đăng tin.