Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, May 27, 2021 , 0 bình luận

 (Tindautruongdanchu) - Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng là lãnh tụ chính trị, là trí tuệ, niềm tin và sức mạnh quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Ngày nay, đất nước đang trên đường đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã và đang trở thành hiện thực; cuộc sống đang thay da đổi thịt hàng ngày, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Thành công đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, vì thế mỗi người dân Việt Nam đều có quyền tự hào về Đảng quang vinh, một Đảng tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, niềm tin và sức mạnh của dân tộc. Đảng là sự kết tinh của sự sáng tạo, lòng dũng cảm, nhân ái, vị tha... Tất cả những phẩm chất đó đã tôi luyện, hun đúc làm cho Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ sáng tạo, nhạy bén trước những bước ngoặt của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trước mọi biến động của tình hình thế giới. Trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách cam go, đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu. Thuở sơ khai, trước sự đàn áp dã man của thực dân Pháp, Đảng ta đã liên hệ mật thiết với nhân dân, khơi dậy được sức mạnh của toàn dân để đập tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền về tay nhân dân. Mới 15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công, đưa nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ của một nước độc lập, tự do. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mặc dù ban đầu sức ta còn mỏng, lực ta còn yếu, nhưng chúng ta phải đương đầu với cuộc chiến không cân sức, có lúc gặp vô vàn khó khăn, gian khổ, thiếu thốn "ngàn cân treo sợi tóc", tưởng chừng như không thể vượt qua. Đảng ta đã đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, phát huy cao độ tinh thần yêu nước quật cường của dân tộc, tổ chức cuộc kháng chiến thần thánh, lấy ít địch nhiều, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng, để cuối cùng tiến lên toàn thắng, non sông thu về một mối, đất nước được độc lập, tự do, thống nhất trọn vẹn, cả nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.Chúng ta còn nhớ vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX, khi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa rơi vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng, chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, có biết bao niềm tin bị chao đảo cùng với những trốn chạy, chối bỏ chủ nghĩa xã hội xuất hiện và lan tràn ở nhiều nước. Trong nước, chiến tranh vẫn còn nguy cơ xảy ra ở hai đầu đất nước, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người rất thấp, đời sống nhân dân chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu. Trước tình hình đó, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, phản ánh đúng yêu cầu, nguyện vọng thực tế của đất nước, nhằm khắc phục sự suy giảm về kinh tế, xã hội, bảo vệ thành quả của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của dân tộc. Với đường lối đổi mới đất nước toàn diện, triệt để, một lần nữa lịch sử lại trao cho Đảng ta trọng trách to lớn lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong cải tổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức sâu sắc về nguy cơ quan liêu và những sai lầm đường lối của đảng cầm quyền sẽ là nguyên nhân dẫn đến chế độ bị sụp đổ. Vì vậy, Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 (khoá VI) tháng 3/1989, đã đề ra những nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của nước ta; là sự lựa chọn sáng suốt của Bác Hồ, của Đảng ta. Xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là mục tiêu, là lý tưởng của Đảng và nhân dân ta. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp”[1]; chủ nghĩa Mác - Lênin luôn luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quyết định thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta; xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.


Trên con đường đổi mới và phát triển hiện nay đang nổi lên yêu cầu hội nhập quốc tế; nước ta đã thật sự tham gia hội nhập, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. Cơ hội lớn nhất là chúng ta có thể áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ phát triển của thế giới để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tận dụng lợi thế của nước đi sau, nhằm rút ngắn thời gian, thực hiện tiến bộ xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Thách thức lớn nhất là sự chệch hướng; Việt Nam có bị thu hút vào vòng xoáy của chủ nghĩa tư bản, đi chệch khỏi con đường mà Bác Hồ cùng bao thế hệ cha anh đã tốn xương máu và trí tuệ để lựa chọn đúng đắn và xây đắp nên? Thách thức càng lớn khi mà các thế lực thù địch và phản động quốc tế không từ bỏ chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, nhằm chuyển hóa và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta. Thực tiễn trong xây dựng đất nước hiện nay, cơ hội và thách thức đang đan xen nhau, làm cho quá trình hội nhập quốc tế không hề đơn giản, nếu không tỉnh táo nhận thức và hành động đúng thì sẽ mắc sai lầm. Đất nước hội nhập quốc tế, đòi hỏi Đảng phải sáng suốt, khôn khéo vừa hợp tác vừa đấu tranh, vừa thích ứng vừa tiến lên mà không đánh mất mình; vừa giữ vững độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc vừa góp phần tích cực vào tiến bộ chung của thế giới. Mong muốn của Đảng và nhân dân ta là hội nhập mà không hòa tan; muốn cho đất nước không chỉ thắng lợi trong quá khứ mà thắng lợi trong cả hiện tại và tương lai. Một lần nữa lịch sử lại trao cho Đảng ta sứ mệnh cao cả và khách quan: Yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Bởi vì Đảng ta là một đảng cách mạng chân chính, có truyền thống đoàn kết và dày dạn kinh nghiệm trong đấu tranh, biết sáng tạo kết hợp nguyên tắc và sách lược mềm dẻo, có bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng cao cả của mình. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mọi tiến bộ xã hội, phát triển đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế, trước hết là hội nhập kinh tế luôn được đảm bảo.


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 35 năm đổi mới, nhân dân ta đã có đủ thời gian để nhận thức rõ tác dụng tích cực, mạnh mẽ, to lớn của cơ chế kinh tế thị trường, đồng thời thấy được cả mặt trái, mặt tiêu cực và ảnh hưởng của nó. Dưới tác động của những quy luật kinh tế thị trường như: quy luật giá trị (quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa), quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh đã kích thích khoa học công nghệ phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, làm cho xã hội giàu có lên, đời sống chung của xã hội tăng lên mạnh mẽ cả về lượng và chất. Song, tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường cũng không nhỏ; trước hết, là phân hóa giàu nghèo, động cơ lợi ích và chủ nghĩa thực dụng phát triển, lối sống chạy theo đồng tiền, hủy hoại những truyền thống đạo đức, văn hoá tốt đẹp... Đặc biệt, trong khi mở cửa, giao lưu với thị trường thế giới thì những giá trị ngoại lai cũng có cơ hội lớn du nhập vào nước ta, những "giá trị" ấy không phù hợp với quan niệm và đặc điểm của con người, đất nước và xã hội Việt Nam, nhất là việc tôn sùng quá mức chủ nghĩa cá nhân, kinh tế tư nhân và dân chủ tư sản...

Trước bối cảnh và điều kiện kinh tế thị trường trong hội nhập quốc tế, đòi hỏi Đảng ta phải có một đường lối, chính sách kinh tế thật đúng đắn, đó là thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước phát triển và tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, gắn liền với phát triển văn hóa, xã hội; giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, phải có chính sách phù hợp, nhằm khắc phục và tiến tới xóa bỏ sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng miền, giữa thành thị và nông thôn, giảm dần khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội. Thực hiện một nền kinh tế thị trường có trình độ tự giác cao, định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở vững chắc cho xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của trí tuệ, dân chủ, đạo đức và văn minh; Đảng là hiện thân của lý tưởng xã hội chủ nghĩa, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc thì mới đáp ứng được sứ mệnh lịch sử cao cả là lãnh đạo toàn dân tộc tổ chức nền kinh tế mới phát triển và phù hợp với quy luật tiến bộ của lịch sử, vừa kế thừa hợp lý những thành tựu khoa học, kinh tế của chủ nghĩa tư bản vận dụng vào điều hành kinh tế đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thực tiễn quá trình đổi mới đã khẳng định, Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, nhất là khi mở cửa và tham gia hội nhập quốc tế. Đương nhiên, Đảng phải luôn tự bảo vệ trước sự tấn công từ bên ngoài và sự suy thoái từ bên trong; Đảng luôn có đường lối đúng đắn và tổ chức thực hiện sáng tạo đường lối đó; có sự giám sát tích cực của nhân dân; Đảng kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, giữ vững nguyên tắc tổ chức, bám sát thực tiễn, gắn bó với nhân dân, đưa đất nước đổi mới và có nhiều tiến bộ trong kỷ nguyên mới. Thực tế đó chứng minh, kinh tế của nước ta phát triển ngày càng vững chắc; đời sống xã hội ngày càng được cải thiện; bộ mặt đất nước không ngừng thay đổi, vị thế của nước ta trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được tăng cường. Đảng đã được tôi luyện, thử thách, vững vàng, lớn mạnh; nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Non sông, đất nước phồn vinh, dân tộc ấm no, hạnh phúc đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu mãi mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt dân tộc ta tiến tới vinh quang, Đảng là niềm tin, lẽ sống, là niềm tự hào của muôn triệu người con đất Việt.


 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: VGP


Mùa xuân năm 2021 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Với tinh thần “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” Đại hội XIII của Đảng đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng. Nội dung các văn kiện là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển mới. Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức để tranh thủ cơ hội mới, tạo nên sức mạnh to lớn, phấn đấu giữ thể kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Hiện nay, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là vấn đề đang được các cấp ủy trong Đảng bộ Quân đội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó, tạo ra động lực mới, khí thế mới và niềm tin mới cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đồng thời, đặt ra những yêu cầu, trách nhiệm chính trị mới cho mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Chúng ta càng tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước càng phải tích cực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các cương vị công tác. Mỗi một việc làm của cán bộ, đảng viên dù to hay bé đều góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước phát triển; tạo ra cho nước ta một vị thế mới trên trường quốc tế, để cho cách mạng Việt Nam không ngừng vững bước đi lên trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Chúng ta luôn tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Đảng là trí tuệ, niềm tin và sức mạnh.


Vai trò lãnh đạo và những cống hiến của Đảng ta đối với dân tộc đã luôn được các thế hệ người dân Việt Nam tự hào, khắc sâu, ghi nhớ. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về vai trò của Đảng rất sâu sắc và giản dị: "Trước hết nói về Đảng - nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác".


Đảng thực sự là trí tuệ, niềm tin và sức mạnh của dân tộc Việt Nam

NVT

[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW (khóa VI), số 06 - NQ/HNTW, Hà Nội, ngày 29-3-1989, tr.7.

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X