Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Friday, April 12, 2024 , 0 bình luận

 

Thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng là mục tiêu cơ bản xuyên suốt trong chiến lược “diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. Hiện nay, các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh chiến dịch chống phá cách mạng nước ta, trực diện công kích vào bản chất, tính chất, vai trò và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet để tuyên truyền các quan điểm thù địch, sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, bôi nhọ thanh danh của Đảng, nhằm phủ định, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Bên cạnh việc tiếp tục xuyên tạc, phủ nhận công lao và vai trò của Đảng trong lãnh đạo nhân dân ta làm nên những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, sự chống phá của chúng ngày càng hướng mạnh vào việc chống phá Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, trong quản lý đất nước.


Các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc rằng: “Đảng có nhiều sai lầm trong quá khứ và dù quá khứ có làm được một số việc thì bây giờ chuyển sang thời kỳ mới, Đảng đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để lãnh đạo đất nước”. Chúng đổ lỗi cho Đảng ta về sự tụt hậu về kinh tế so với những nước láng giềng, từ đó đòi phải “trả lại cho nhân dân Việt Nam quyền được quyết định vận mệnh của chính mình và của đất nước”. Chúng rêu rao trong thời đại ngày nay chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời rồi, nên đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là sai lầm, Đảng Cộng sản đã hết vai trò lịch sử; chúng "khuyên" chúng ta cần phải đi theo mô hình "xã hội dân chủ", thực hiện "chính trị đa nguyên", "đa đảng đối lập". Chúng xuyên tạc đường lối đổi mới của chúng ta là nửa vời, "đầu Ngô, mình Sở", không thể thành công, rồi cho rằng, "Từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản vì đó là then chốt của chế độ dân chủ", đòi xoá bỏ Điều 4 trong Hiến pháp về quyền lãnh đạo của Đảng.

Thời gian gần đây, các phần tử chống đối trong nước được sự trợ giúp của các thế lực thù địch bên ngoài trực tiếp công kích vào những chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội cụ thể của Đảng và Chính phủ. Chúng đã viết nhiều bài liên tiếp tung lên mạng internet và blog kích động. Mục đích của chúng là rất rõ ràng, trước hết là nhằm làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối, chính sách của Đảng, mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của Đảng trong xây dựng kinh tế, phát triển đất nước, làm suy yếu sức mạnh của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các nội dung chống phá Đảng được chúng lặp đi lặp lại nhiều lần, với nhiều cách thức biểu hiện khác nhau, khi trắng trợn, lúc tinh vi hướng tới mục tiêu cơ bản là thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta.

Các thế lực thù địch đã khuyếch đại, thổi phồng những khuyết điểm, thiếu sót của chúng ta trong thực hiện một số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trong xử lý một số tình huống cụ thể, phê phán sự quản lý, điều hành của Chính phủ, làm cho các khuyết điểm, hạn chế đó trở thành vấn đề thuộc về bản chất của chế độ, không thể sửa chữa; và theo chúng, muốn sửa chữa được thì chỉ có thay đổi chế độ! Chúng còn tìm cách thúc đẩy xu thế “phản biện” để kích động tư tưởng chống đối trong xã hội; khai thác những vấn đề bức xúc về kinh tế, xã hội để kích động khiếu kiện, biểu tình, phá rối an ninh, trật tự xã hội. Đây là ngón đòn thực sự nguy hiểm, bởi những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch dễ làm cho không ít người lầm tưởng và rất dễ rơi vào mất cảnh giác, không thấy được âm mưu thực sự của chúng.

Gần đây, chúng ta lại thấy một chiến dịch khá rầm rộ được các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài hợp sức tiến công, chúng tập trung vào những vấn đề lý luận chính trị rất cơ bản, cốt lõi của thể chế chính trị, kinh tế nước ta. Những luận điệu đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, coi đó là “khuôn vàng, thước ngọc” của dân chủ; những lý thuyết một đảng cầm quyền thì không thể có dân chủ, chỉ dẫn đến độc tài, độc trị, rồi đi đến đòi phải từ bỏ điều 4 Hiến pháp, yêu sách Đảng ta từ bỏ độc quyền lãnh đạo.

Thực tế lịch sử cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện thực sinh động chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng, làm phá sản những quan điểm thù địch, sai trái của các thế lực thù địch, đồng thời làm cho nhân dân ta càng nhận rõ và vững tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng. Quan điểm cho rằng bây giờ đã chuyển sang thời kỳ mới, Đảng đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để lãnh đạo đất nước” là quan điểm thể hiện một thái độ hằn học và thù địch, là cách lập luận vô căn cứ. Mọi người Việt Nam đều biết, vai trò lịch sử của Đảng đối với vận mệnh và tương lai của dân tộc là tất yếu khách quan, do chính lịch sử của dân tộc Việt Nam quy định và do chính bản chất cách mạng và tính tiền phong của Đảng mới có được.

Vai trò đó đã được khẳng định trong thực tiễn lịch sử Việt Nam suốt hơn chín thập kỷ qua không chỉ trên phương diện giữ nước mà còn cả trên phương diện dựng nước, không ai có thể tranh giành và phủ nhận. Thiết nghĩ điều này giờ đây không cần phải bàn cãi nhiều, vì nó đã được khẳng định trong thực tiễn từ lâu. Các yếu tố này mọi người đều biết. Chỉ cần nhìn lại các sự kiện lịch sử hơn 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã làm nên những kỳ tích vĩ đại: Cách mạng Thánh Tám thắng lợi, nhân dân đứng lên làm chủ đất nước; giành chiến thắng huy hoàng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Làm sao có thể cố tình phủ nhận rằng Đảng đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để lãnh đạo đất nước” trong khi sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta gần bốn mươi năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, Đại hội XIII của Đảng khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”.

Với sự lựa chọn của lịch sử và bằng kiểm nghiệm từ thực tế, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam quyền duy nhất lãnh đạo, duy nhất cầm quyền ở nước ta. Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - không phải là tạo ra vị thế đó của Đảng, mà là sự ghi nhận, sự khẳng định một thực tiễn chính trị - xã hội đã được xác lập trong thực tế. Đó là sự phản ánh đúng đắn một hiện thực khách quan, một tất yếu lịch sử, nên không một lý do nào buộc chúng ta phải từ bỏ Điều 4 Hiến pháp.

Tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước cũng không thể tránh khỏi những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là trong khâu tổ chức thực hiện, nhưng đó là những hạn chế và khuyết điểm trên con đường đi lên. Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm nhận khuyết điểm, thiếu sót, đã và đã tích cực sửa chữa, khắc phục, không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của các cấp chính quyền trong thực hiện chủ trương, chính sách để nói xấu, công kích là hành động của những kẻ “đục nước béo cò”, làm hại đến sự ổn định chính trị - xã hội, đến nguyện vọng và lợi ích của nhân dân.

Không phải vì những khuyết điểm, hạn chế nào đó; không phải vì sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; cũng không phải vì việc giải quyết chưa tốt một vụ việc nào đó mà có thể bất mãn chế độ, chống đối lại Đảng và Nhà nước. Điều đúng đắn hiện nay là, tất cả mọi người Việt Nam đều phải chung sức, chung lòng cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, chứ không phải là đòi thay đổi chế độ, đòi “thay đổi đảng khác”. Đó mới là hành động của người thực sự vì dân, vì nước, vì sự phát triển của đất nước.

Muốn làm thất bại, phá sản mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất thiết chúng ta phải mạnh lên về mọi mặt. Muốn Đảng ta thể hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo của mình, thực sự là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, đủ sức đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đến thắng lợi, nhất thiết phải xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngang tầm với nhiệm vụ. Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và sự lãnh đạo của Đảng chưa phải là đã kết thúc, trong thời gian tới sự chống phá của chúng sẽ càng gia tăng và quyết liệt hơn. Vấn đề đặt ra đối với nước ta hiện nay không phải là lựa chọn một đảng hay nhiều đảng, mà là phải thực hiện tốt hơn nữa sự cầm quyền duy nhất, quyền lãnh đạo của Đảng đối với xã hội; là chăm lo bảo vệ, xây dựng, nâng cao vai trò và năng lực cầm quyền của Đảng sao cho luôn theo kịp với đòi hỏi của nhiệm vụ mà dân tộc, nhân dân ta đã và đang đặt lên vai Đảng Cộng sản Việt Nam.

V. CƯỜNG

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X