Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Saturday, May 18, 2024 , 0 bình luận

 

QSC - Hiện nay, các thể lực thù địch phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang tang cường phát tán các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chống phá Đảng và nhà nước ta. Thủ đoạn thường xuyên được các đối tượng phản động thường lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng, dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc để tiến hành chống phá, chống đối. Trong bối cảnh cả nước đang hân hoan tổ chức kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2024), các đối tượng “dân chủ” tung ra những giọng điệu sai trái, xuyên tạc, đi ngược sự thật lại tiếp tục được nhằm đánh lừa dư luận.Lướt các trang mạng xã hội hiện nay, chúng ta không khó để bắt gặp các bài viết  bôi nhọ, hạ bệ uy tín, hình ảnh Bác Hồ và tư tưởng của Người. Mục đích của chúng không có gì khác ngoài việc kêu gọi hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, đòi xóa bỏ tư tưởng mà Người để lại phủ nhận những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và cách mạng thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, người Cha già đáng kính của toàn thể nhân dân Việt Nam. Người đã lên tàu đi ra biển lớn để tìm đường cứu nước. Bằng tinh thần yêu nước, Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, mở ra con đường giải phóng dân tộc cho Việt Nam là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cuộc đời, sự nghiệp của Bác gắn liền với cuộc kháng chiến vệ quốc đầy oai hùng của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và cùng với Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Từ đây, đất nước đã thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng về đường lối, mở ra những thắng lợi hết sức to lớn, giành lại được độc lập, hòa bình cho dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức cống hiến hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong suốt cuộc đời mình, Bác luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân là người cộng sản chân chính. Mặc dù đã đi xa nhưng Bác đã để lại cho dân tộc ta một gia tài đồ sộ, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cách mạng Việt Nam. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nước ta đã đạt được nhiều thắng lợi. Sau gần 40 năm thực hiện đổi mới, nước ta đã có những thay đổi vượt bậc trên tất cả phương diện, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội, ngoại giao, quốc phòng, an ninh. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là danh nhân văn hóa thế giới. Bác khẳng định: “Tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế liên hệ khăng khít với nhau. Vì lẽ đó, ta vừa ra sức kháng chiến, vừa tham gia phong trào ủng hộ hòa bình thế giới”.. Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Bác đã có những cống hiến xuất sắc về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa là giành độc lập để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã trở thành động lực, nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân các nước thuộc địa, bị áp bức, bóc lột trên thế giới đứng lên đấu tranh để xây dựng nền hòa bình, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, củng cố dân chủ và tiến bộ của con người. Với những đóng góp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam theo Nghị quyết 24C/18.65 năm 1987.

Những luận điệu xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp của Bác, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, tấn công tư tưởng Hồ Chí Minh là hành động không thể chấp nhận. Mục đích của những kẻ này là phá hoại nền độc lập, hòa bình, ổn định của dân tộc Việt Nam; làm chệch hướng sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đưa Việt Nam vào quỹ đạo lệ thuộc, thay đổi chế độ. Vì vậy, tất cả mọi người cần hết sức thận trọng, kiên quyết đấu tranh với các thông tin sai trái, không để bị kẻ xấu hướng lái. 

THẾ CÔNG

 

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X