Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, December 28, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Chiêu trò của những kẻ hận thù, thế lực thù địch là sử dụng cắt, ghép rời rạc hay lấy một sự kiện, hiện tượng cá biệt để từ đó đánh đồng bản chất của vấn đề hòng làm cho người dân lầm tưởng về những sai sót, hạt sạn trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ta hiện nay.

Nguyễn Lân Thắng sao phải cứ 'như đỉa phải vôi'!

RFA hãy trả lời người dân Việt Nam vì sao 'Trần Huỳnh Duy Thức' tuyệt thực đến hôm nay vẫn chưa chết?

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm nhóm 'Hiến pháp' về tội phá rối an ninh

Cảnh giác với thông tin chống phá Đại hội Đảng

Truy tố Ksor Kmip về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Trực diện TV: Lý giải vì sao chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng vượt bậc

Mới đây trên trang Facebook Việt tân và một số trang blog khác có loan tải một bài viết của Đỗ Ngà – một tên lưu manh chính trị, hận thù dân tộc: “NGÀY HỘI CỦA BẦY SÓI” xuyên tạc nguyên tắc tổ chức của đảng cộng sản việt nam về nguyên tắc tập trung dân chủ. Chúng bịa đặt rằng Nguyên tắc tập trung dân chủ là cấp dưới phải nghe lời cấp trên trong hoạt động đảng và chính quyền, là quy tắc độc tài không có dân chủ và vận hành dựa vào ý chí lãnh đạo cấp cao, lá phiếu của các ủy viên trung ương chỉ là hình thức, dẹp bỏ cũng chẳng sao. Mục đích chủ yếu của chúng là làm mất niềm tin của nhân dân vào đảng và chia rẽ ngay trong chính nội bộ của đảng.

Trang Facebook Việt tân và một số trang blog khác có loan tải một bài viết của Đỗ Ngà – một tên lưu manh chính trị, hận thù dân tộc

Đảng Cộng sản việt nam từ khi thành lập đến nay là chính đảng duy nhất của dân, do dân và vì dân. Đảng luôn phục vụ vì lợi ích của nhân dân; luôn tôn trọng quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Điều đó cũng được thể hiện rõ trong hiến pháp, pháp luật việt nam và điều lệ đảng. Nhiều phần tử xấu đã lợi dụng vào vấn đề bầu cử trước đại hội XIII để bôi nhọ, chia rẽ nội bộ Đảng, nhà nước ta với nhân dân; phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điều 9 điều lệ Đảng Cộng sản việt nam đã chỉ rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là: “(1). Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. (2). Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở một cấp là ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp ủy). (3). Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình. (4). Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương. (5). Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa sẽ thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số. (6). Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên.”

Tập trung dân chủ” có thể giải thích gọn là nguyên tắc quy định mọi công việc của Đảng đều phải đưa cho toàn thể đảng viên bàn bạc một cách hoàn toàn dân chủ, rồi tập trung mọi ý chí và hành động của từng đảng bộ cho tới đảng viên trong toàn Đảng vào các trung tâm lãnh đạo của từng cấp. Những trung tâm đó không bao giờ là một cá nhân mà là một tập thể đã được toàn thể đảng viên trong đảng bộ lựa chọn và bầu cử bằng phiếu kín, không chịu áp lực của bất cứ thế lực nào. Trong lịch sử lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa bao giờ xảy ra tình trạng những đảng viên bình thường vì không bầu cho người có quyền thế không xứng đáng mà bị gây phiền nhiễu.

Trích lời bài viết của Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Giang – Học viện chính trị quốc gia Hồ chí minh viết trên tập chí cộng sản đã chỉ rõ: “Dân chủ trong nguyên tắc tập trung dân chủ không đối lập với tập trung mà chỉ đối lập với quan liêu, chuyên chế, độc tài. Tập trung càng không đối lập với dân chủ. Nó chỉ đối lập với phân tán, cục bộ, bè phái, tự do vô chính phủ mà thôi”. Còn về việc cấp dưới chấp hành nghị quyết của cấp trên; Thử hỏi, nếu cho phép đảng viên trong Đảng không phải chấp hành nghị quyết của Đảng, đảng viên được tự do truyền bá ý kiến cá nhân trái với quan điểm của Đảng thì tình hình sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ bắt đầu một thời kỳ rối loạn và sụp đổ bi thảm. Nguyên tắc tập trung dân chủ không chỉ tạo cho Đảng kỷ luật thống nhất, nghiêm minh, mà còn tạo cơ chế hữu hiệu nhất để phát huy mọi sáng kiến, sáng tạo, khai thác mọi trí tuệ của đảng viên, của cơ sở. Do vậy, trong điều kiện nào cũng phải phát huy cao độ dân chủ và đồng thời, phải có sự tập trung thống nhất. Như vậy chúng ta thấy được mục đích rõ ràng của lực lượng phản động, đặc biệt là “Việt tân” là nhằm xóa bỏ nguyên tắc Tập trung dân chủ trong nguyên tắc tổ chức của đảng, phá hoại đảng và làm mất niềm tin của nhân dân vào đảng.

Tổ chức phản động, khủng bố việt tân còn dựa vào nguyên tắc tổ chức tập trung dân chủ của đảng cộng sản việt nam để đưa ra những luận điệu sai sự thật về đảng cộng sản việt nam như việc kiếm chác ghế trong đại hội XIII là sự tranh giành, không phải sự tranh giành cá nhân mà là tranh giành giữa các phe phái đối nghịch, rồi chúng còn nhắc tới Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và một số vị lãnh đạo khác nhằm mục đích hạ thấp uy tín các cán bộ lãnh đạo cấp cao của nhà nước ta, gây mất đoàn kết trong chính nội bộ đảng. Với luận điệu sai trái này, theo Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Giang thì lực lượng phản động coi tập trung dân chủ chỉ là “một thứ chế độ tập quyền, độc đoán bảo thủ, kìm hãm tư duy sáng tạo”. Họ ra sức tán dương thực hiện dân chủ tự do, dân chủ vô hạn độ, dân chủ cực đoan; ủng hộ nhiều phe nhóm đối lập để đấu tranh, bàn cãi; sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “đa nguyên” cổ vũ cho những bất đồng ý kiến trong Đảng để chia rẽ Đảng. Họ cố tình tỏ ra không hiểu, hoặc cố tình xuyên tạc bản chất của nguyên tắc, họ cố tình “bới lông tìm vết” bằng việc dẫn ra những ví dụ về sai lầm, về quan liêu độc đoán, về việc mất dân chủ của một số người trong bộ máy của Đảng để “quy chụp”, để đòi phải thay nguyên tắc tập trung dân chủ. Thông qua luận điệu xuyên tạc này của trang việt tân ta càng hiểu rõ mục đích của chúng là muốn xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, bôi nhọ, nói xấu các vị lãnh đạo nhà nước nhằm chia rẽ nội bộ đảng, chia rẽ đảng ta với nhân dân.

Những âm mưu đen tối của bọn phản động và thế lực thù địch là rất rõ ràng với âm mưu chính trị đê hèn, hết sức thâm độc, không thể chấp nhận được. Mục đích là xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, phá hoại Đảng, phá hoại niềm tin của nhân dân vào đảng, chia rẽ nội bộ đảng. Là người dân chân chính, nhất là đảng viên chúng ta phải tỉnh táo, cảnh giác, nắm rõ bản chất của nguyên tắc tập trung dân chủ, không để bị chúng lợi dụng, lôi kéo, kích động. Đặc biệt khi Đại hội XIII diễn ra là cơ hội cho kẻ xấu xúi giục, kích động, chia rẽ ngay trong chính nội bộ đảng.

Nguyễn Quyết 

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X