Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Friday, November 17, 2023 , 0 bình luận

 

Theo KCTĐ - Mới đây trên trang facebook Việt Tân đã đăng bài viết với nội dung “Đừng nhầm lẫn giữa Tổ quốc với Đảng. Tổ quốc là đất nước do tổ tiên để lại cho toàn dân tộc; đảng, chính quyền là một nhóm nhỏ được nhân dân nuôi và họ phải là những người phục vụ vì lợi ích của dân, không phải vì lợi ích của họ”. Những giọng điệu xuyên tạc và mù quáng của Việt Tân, đây thực chất là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, phá vỡ tinh thần đại đoàn kết của dân tộc ta.Trước tiên có phải tổ quốc chỉ là: “đất nước do tổ tiên để lại cho toàn dân tộc”. Mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều hiểu rằng lịch sử quốc gia dân tộc Việt Nam từ khi ra đời tới nay là lịch sử dựng nước và giữ nước gắn bó với nhau. Dựng nước luôn luôn gắn chặt với giữ nước, trong đó dựng nước là yếu tố cơ bản. Hành trình mấy nghìn năm ấy đã được bắt đầu từ thuở sơ khai nhà nước Văn Lang, Âu Lạc, cho đến quá trình đánh đuổi giặc ngoại xâm giành độc lập chủ quyền dân tộc. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến nước ta thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Chúng thực hiện chính sách mgu dân để dễ bề cai trị, chúng bóc lột, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng một số cơ sở công nghiệp, hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ chính sách khai thác thuộc địa làm cho nhân dân ta lầm than, đau kổ, sống cuộc đời của nô lệ. Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp diễn ra liên tục và sôi nổi nhưng đều bị thất bại. 

Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Đảng tập hợp lực lượng và  đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Thứ hai chúng ta hiểu thế nào về: “đảng, chính quyền là một nhóm nhỏ được nhân dân nuôi và họ phải là những người phục vụ vì lợi ích của dân, không phải vì lợi ích của họ”. Chúng ta cần hiểu về đảng, nhà nước nói chung đó là:

Đảng chính trị là một tổ chức có mục đích giành quyền lực nhà nước thông qua bầu cử hoặc các phương thức chính trị khác. Nhằm hiện thực hóa lợi ích của giai cấp, tầng lớp xã hội mà nó đại diện

Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị trong xã hội có giai cấp, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và chức năng quản lý đặc biệt nhằm bảo vệ địa vị và lợi ích của giai cấp thống trị, duy trì trật tự xã hội.

Về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHCHCN Việt Nam, được xác định trong Hiến pháp năm 2013: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức… Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Kính thưa bạn đọc!

Từ khi ra đời cho đến nay Đảng ta luôn xác định ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại của cách mạng, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, mọi đương lối, chủ trương của Đảng đều vì nhân dân, ý Đảng hợp với lòng dân để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trước những những luận điệu, triêu trò thâm độc và nham hiểm của các lực lượng phản động chống phá cách mạng Việt Nam trong suốt thời gian qua, mỗi chúng ta hãy luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,  không để bị chúng lôi kéo, dụ dỗ, kích động.

HỮU MINH

 

 

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X