Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Monday, May 20, 2024 , 1 comment

 

Theo KCT - Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan thực hiện quyền lập pháp cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội đại biểu cho mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, đại biểu Quốc hội có đủ các tầng lớp, thành phần dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, thể hiện nền tảng của liên minh công - nông - trí thức, các tổ chức quần chúng, lực lượng vũ trang.  thể hiện sinh động của đại đoàn kết toàn dân.Mới đây, trên trang facebook của lực lượng phản động Việt Tân đăng status với nội dung: “Quốc hội phải là của dân chứ không phải là của riêng Đảng cộng sản Việt Nam”. Âm mưu, thủ đoạn của chúng là hòng làm cho người dân hiểu sai lệch về tổ chức và hoạt động của quốc hội và sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, cổ xuý cho tự do, dân chủ vô hạn độ. Từ đó, lôi kéo, kích động người dân chống đối Đảng, Nhà nước và sự phát triển của Việt Nam.

Trong hiến pháp cũng như qua các kỳ đại hội và đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước chỉ do Đảng cộng sản Việt Nam duy nhất lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sự gương mẫu, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp.

Thực hiên cơ chế: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội là sự lãnh đạo đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Nhân dân là chủ thể mang quyền lực Nhà nước. Thông qua Quốc hội, ý chí của nhân dân trở thành ý chí của Nhà nước thể hiện bằng các đạo luật mang tính bắt buộc chung. Cũng thông qua Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, thành lập Chính phủ, bầu ra Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các cơ quan này tổ chức và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ do Hiến pháp quy định, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Quốc hội giám sát toàn bộ mọi hoạt động của bộ máy Nhà nước. Với vị trí đặc biệt nói trên của Quốc hội trong bộ máy Nhà nước ta, đòi hỏi phương thức lãnh đạo của Đảng phải phù hợp với vị trí đó, đảm bảo phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đảm bảo cho ý chí của Đảng và lòng dân do Quốc hội đại diện là thống nhất với nhau.

Các thế lực thù địch, phản động thường xuyên lợi dụng việc Đảng ta đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là trong công tác cán bộ để có những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật hòng chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với nhiều các luận điệu khác nhau, nhằm đánh vào tâm lý của người dân, tạo tâm lý hoang mang, dư luận xấu trong xã hội để từ đó làm cho nhân dân mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

HỎA TÂM

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X