Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Friday, March 29, 2024 , 1 comment Theo KTS – Chống phá cách mạng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, các thế lực thù địch có sự điều chỉnh về thủ đoạn “diễn biến hòa bình” rất nguy hiểm với ba chính sách cơ bản: “Ngoại giao thân thiện”, tạo ra tâm lý sùng bái tư bản, chạy theo văn hoá phương Tây; phát triển khuynh hướng thực dụng, thờ ơ với chính trị, mất phương hướng trong thanh thiếu niên; khơi dậy ảo tưởng dựa vào các nước phương Tây để xây dựng phát triển đất nước. Tạo lên một bộ phận cán bộ trẻ kế cận có tư tưởng theo tư bản chủ nghĩa. “Chi phối đầu tư”, chuyển hoá nền kinh tế Việt Nam sang kinh tế tư bản chủ nghĩa, tạo tiền đề về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để chuyển hoá về chính trị. “Khoét sâu nội bộ” nhằm phân hoá, chia rẽ nội bộ ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, đây là thủ đoạn quan trọng nhất để chuyển hoá Việt Nam.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện chống phá cách mạng Việt Nam toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, chống phá mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi địa bàn, vùng, miền ở nước ta. Trong đó lấy chống phá chính trị tư tưởng làm hàng đầu, chống phá về kinh tế là trọng tâm, dân tộc tôn giáo làm ngòi nổ, ngoại giao để hỗ trợ kết hợp với răn đe về quân sự, với nhiều biện pháp, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, tập trung trọng điểm rên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo để chống phá với nhiều âm mưu, thủ đoạn mới:

Âm mưu: Phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của ta, làm suy giảm sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ đoạn: Sử dụng bọn tay sai phản động đội lốt chức sắc tôn giáo để hoạt động chính trị phản động. Mua chuộc, ép buộc đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo thực hiện các hoạt động phá hoại an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động tư tưởng ly khai, tự trị; đẩy mạnh truyền đạo trái phép và vu cáo ta đàn áp tôn giáo.

Cuộc đấu tranh này được Đảng và Nhà nước ta xác định là vẫn còn tiếp tục. Vì thế, chúng ta cần đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, đổi mới tư duy, có phương thức, biện pháp thích hợp, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác các quan điểm, tư tưởng, lý luận của Đảng, phản bác một cách mạnh mẽ, quyết liệt để kịp thời ngăn chặn sự chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch dưới bất cứ hình thức nào. Điều quan trọng là làm cho tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ để chính họ là những chủ thể mạnh mẽ, vững chắc làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch.

Để thực hiện được điều đó đòi hỏi mọi người dân Việt Nam ta phải không ngừng tự nghiên cứu, học tập, trau rèn nhận thức, bản lĩnh chính trị, trước những tư tưởng sai trái, lệch lạc, không để mình bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, mỗi người dân phải luôn phát huy vai trò “hạt nhân” tại cơ sở để đưa những thông tin chính thống, tích cực, trở thành tấm gương sáng góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, để từ đó khiến các thế lực thù địch không còn “đất” để xuyên tạc, chống phá.

ĐỨC THÁI

Tags:
  1. Không nên dùng cụm từ "Những nét mới" để nói về các thế lực thù địch. "Những điểm mới" thì phù hợp hơn. Đòi hỏi mọi người dân Việt Nam ta phải không ngừng tự nghiên cứu, học tập, trau rèn nhận thức, bản lĩnh chính trị, trước những tư tưởng sai trái, lệch lạc, không để mình bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...thì hơi khó, người dân chỉ cần tỉnh táo, cảnh giác, phân biệt tốt xấu, đúng sai, không để chúng lôi kéo, kích động...

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X