Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, August 25, 2021 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Công kích CNXH, ca ngợi một chiều CNTB, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xuyên tạc những thành về tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 35 năm đổi mới đó là những luận điệu chống phá mà các thế lực thù địch, phản động đã và đang cố tình rêu rao rằng: “Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”, kiên định với “ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” là “lạc nhịp”, “lỗi thời”. Thủ đoạn họ thường dùng là tạo dựng, xuyên tạc bản chất, nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin sai sự thật, nhằm xuyên tạc chủ nghĩa xã hội, chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong khi đây là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn cuả Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Con đường đi lên CNXH đã được Đảng, nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn, kiên trì, kiện định triển khai thực hiện suốt từ năm 1930 đến nay nhờ đó cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

>>Thạch Vũ-kẻ bất nhân ngồi cào phím xuyên tạc gây hoang mang dư luận

>>Sao lại trơ tráo đánh đồng 'sự kiện ở Afghanistan với Chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam'

>>Bài 1: Nhận diện những luận điệu sai trái, thù địch về quyền con người  ở Việt Nam

>>Đồng lòng đẩy lùi đại dịch Covid-19 

>>'Lựa chọn Vaccine' trong lúc 'nước sôi lửa bỏng' và trò hèn của Việt tân núp sau gây hoang mang dư luận

Vậy mà hiện nay vẫn có những dọng điệu lạc lõng của các thế lực thù địch, phản động, đòi Đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu con đường đã chọn đi theo con đường khác, vì họ cho rằng đó là con đường sai lầm dẫn dân tộc đến đường cùng ngõ cụt, họ cũng rêu dao rằng kiên định con đường đi lên CNXH, kiện định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là lạc nhịp, lỗi thời. Thủ đoạn mà họ thường dùng là tạo dựng xuyên tạc bản chất, nền tảng tư tưởng của Đảng. thông tin sai sự thật, lập lờ đánh lận con đen, về tình hình đất nước, rồi tung lên nền tảng mạng xã hội và một số Website, tờ báo nước ngoài có tư tưởng chống phá Việt Nam như “Dân báo” hay “VOA” đây là trang mạng chuyên đăng tải bài viết của các thế lực thù địch chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, hồi tháng 5 năm 2020 trang này có đưa bài của  Nguyễn Dân một kẻ luôn đưa ra những nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình bóp méo sự thật về đất nước, kẻ này xuyên tạc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam rốc tâm lo xây dựng CNXH, để nắm giữ, để độc quyền cai trị, nhũng loạn cướp bóc, làm giàu cho cá nhân, bè nhóm… cho một Đảng trị vì khiến đất nước cứ mãi tụt hậu đói nghèo, tất nhiên không một ai tin vào lời nói bịa đặt, thông tin cắt ghép khiên cưỡng. Họ xuyên tạc 35 năm đổi mới, thành tựu đạt được của chúng ta là do chủ nghĩa tư bản đầu tư vào Việt Nam chứ không phải do vai trò lãnh đạo của Đảng, không phải do chúng ta đã lựa chon đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là những luận điệu xuyên tạc hoàn toàn trắng trợn, sai sự thật. Những thành tựu đó là một quá trình phấn đấu của toàn dân tộc, của nhân dân ta do Đẩng ta lãnh đạo, đã tiến hành qua nhiều nhiệm kỳ, qua nhiều chặng đường mà Đảng ta đã khái quát thành bốn cụm từ trong văn kiện Đại hội XIII đã xác định: “Chưa bao giờ nước ta lại có một cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay”. Trên canh “VOA” 11/2020 bài này xuyên tạc lố bịch, thổi phồng về tình hình dân quyền ở Việt Nam, họ còn tung ra những cáo buộc vô căn cứ như là các gía trị đạo đức, văn hóa, dân chủ nhân quyền, chỉ là lời có cánh nói xong là bay chứ không có trọng lượng. Trong một tâm địa xấu xa kẻ này có trí tượng phi thường. Thời gian qua các thế lực thù địch dùng mọi biện pháp đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng và nhân dân ta nhằm gây hoang mang giao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Họ tung ra những quan điểm như là chủ nghĩa xã hội chỉ là phương tiện cứu nước, giành độc lập dân tộc và khi giành được độc lập rồi thì cần thay đổi phương tiện hay là chế độ XHCN ở Việt Nam hoàn toàn không có bình đẳng xã hội, không có an sinh phúc lợi xã hội gì cả mọi thứ đều phải trả tiền. Đây thực chất là quan điểm phi lịch sử, phản khoa học và phản động, chúng tìm mọi cách bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn về lịch sử và hiện tại, phủ nhận giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội đang hiện hữu ở Việt Nam, chúng chưa hiểu hết giá trị và cách mạng của chủ nghĩa xã hội như: chủ nghĩa xã hội tạo ra cơ sở kinh tế, tiền đề vật chất rất là quan trọng để xây dựng một Quốc gia, một dân tộc tự cường góp phần được duy trì được độc lập dân tộc vì thế Việt Nam độc lập dân tộc gắn với CNXH là tất yếu, phù hợp với xu hướng phát triển của nhân loại.


Cho đến nay, mặc dù vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nhưng chúng ta đã hình thành nhận thức tổng quát: Xã hội xã hội chủ nghĩa xã hội mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản  lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Với mưu đồ trước mắt và lâu dài  của các thế lực thù địch, là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội nhưng đáng buồn trong hàng ngũ cách mạng cũng có người bi quan, dao động nghi ngờ tính đúng đắn khoa học của chủ nghĩa xã hội, thậm trí có người còn phụ họa các luận điệu thù địch, công kích bài bác chủ nghĩa xã hội, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản.

Một trong những nội dung thường xuyên mà các thế lực phản động xuyên tạc, phê phán, bóp méo đó là mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN. Họ cho rằng, không có cái gọi là kinh tế thị trường định hướng XHCN, rồi kinh tế thị trường là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bả. Họ còn cao giọng rằng kinh tế thị trường và định hướng XHCN là những yếu tố đối lập nhau, loại trừ nhau, gắn ghép định hướng kinh tế thị trường định hướng XHCN với kinh tế thị trường là chủ quan duy ý chí và không có cơ sở khoa học nhưng thực tế thì sao, những thành quả phát triển kinh tế trong 35 năm đổi mới vừa qua của một đất nước đã phải trải qau ba thập kỷ bởi chiến tranh tàn phá và gần một thế kỷ bị thực dân đô hộ rõ ràng là những minh chứng thiết thực nhất để bác lại những nhận định bóp méo sự thật trên và các chuyên gia cũng đã nhiều lần khẳng định đó là đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. Thực tiễn 35 năm đổi mới Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết khẳng định vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân Nghị quyết số 10, Hội nghị trung ương 5 khóa XII xác định: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế” và mới đây Đaị hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định “Phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế.” Trong những năm qua khu vực kinh tế tư nhân đã tạo ra kinh tế khoảng 40% GDP, 30% ngân sách nhà nước và thu hút khoảng 80% lực lượng lao động. Những thay đổi trong chủ trương chính sách đã tạo ra những thành tựu to lớn trong sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta, thế mà trong một bài viết mới đây trang VOA tiếng Việt vẫn hàm hồ bình luận rằng: việc lựa chọn nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam là bóp nghẹt kinh tế tư nhân và không có tự do cạnh tranh. Nhiều phần tử sấu cũng xuyên tạc mô hình mà Việt Nam lựa chọn để phát triển. Chúng cho rằng đây là một khái niệm mơ hồ không có trong thực tế nhất là vào thời điểm Chúng ta đang tiến hành Đại hôi lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù định đã bình luận rằng: kinh tế thị trường và xã hội chủ nghĩa khác nhau như nước với lửa, rồi không có nền kinh tế thị trường nào có thể kết hợp cùng xã hội chủ nghĩa, đây là một sự gán ghép khiêng cưỡng kìm hãm thể chế kinh tế thị trường và kìm hãm cải cách, tất cả nhằm mục đích giảm lòng tin của nhân dân vào con đường phát triển kinh tế mà Đảng ta đã lựa chọn.

Ngay từ khi mới ra đời cho đến ngày nay chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và CNXH khoa học nói riêng đã bị các thế lực thù địch chống phá quyết liệt. Đặc biệt sau khi mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, có không ít người cho rằng chủ nghĩa xã hội đã cáo trung, Đảng Cộng sản đã hết vai trò lịch sư rằng nước ta kiên định đi lên CNXH là sai lầm là đi vào vết xe đổ, họ còn cố tình xuyên tạc chủ nghĩa xã hội mà các Mác nêu ra chỉ là một xã hội không tưởng, không bao giờ thực hiện được, rồi khuyến nghị và khuyên Đảng ta cần phải đi theo con đường khác theo mô hình xã hội dân chủ, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập nhưng đây thực chất là những luận điệu phi lịch sử, phản động và phản khoa học mà các thế lực thù địch đưa ra.

Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam sẽ còn lâu dài liên tục và phải đối mặt với nhiều khóa khăn, thủ thách không thể nóng vội, tuy nhiên với lập trường kiên định, bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự đồng sức, đồng lòng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thì con đường ấy chắc chắn sẽ ngày càng rõ nét hơn, sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn, đất nước sẽ phồn vinh, hạnh phúc và giàu mạnh hơn đó cũng sẽ là câu trả lời rõ ràng và đanh thép  nhất của chúng ta, đó cũng là vũ khí sắc bén làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù định và cơ hội chính trị.

Như vậy, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ tâm, tầm, tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lẫn trong các quan hệ quốc tế. Chỉ có Đảng lãnh đạo mới làm cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam được nhân loại tiến bộ, ưa chuộng hòa bình trên thế giới biết đến, tôn trọng và yêu quý, ngưỡng mộ. Đảng ta được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất, là đội tiên phong của giai cấp và cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định, đi lên CNXH vẫn là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bởi, CNXH vẫn là tương lai của xã hội loài người; vẫn là ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam. Thực tiễn đã minh chứng rõ điều đó. Mọi tư tưởng và hoạt động thù địch, phản động, sai trái phủ nhận, xuyên tạc, cản trở sự lựa chọn chân chính đó của lịch sử Việt Nam cần phải bị vạch trần, lên án và đấu tranh bác bỏ.

Uông Chung

Tags:
  1. Từ những đợt dịch COVID-19 hoành hành trên thế giới và trong nước, so sánh mới thấy Đảng và chính phủ nước ta quá tuyệt vời. Chúng ta hãy tin tưởng Đảng và chính phủ. Một bài viết rất xúc động.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X